Provozní řád

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

 

 1. Návštěvník FITDREAM fitness centra je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.
 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní FITDREAM fitness centra nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.
 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho centra nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese FITDREAM fitness centrum žádnou zodpovědnost.
 4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, pevnou obuv a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory FITDREAM fitness centra.
 5. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, které neslouží pro cvičení, na které mají uhrazené vstupné.
 6. Veškeré svršky je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk.
 7. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, je možno uschovat na recepci. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.
 8. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů), a nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze FITDREAM fitness centra.
 9. V případě nevhodného chování v prostorách fitness centra nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince z fitness centra vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu fitness centra.
 10. Je zakázáno ponechávat si klíče od šatních skříněk při odchodu mimo prostory FITDREAM fitness centra.
 11. V posilovně je zakázáno používat práškové magnesium. Povoleno je pouze magnesium v tekutém stavu.
 12. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na své vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky centra, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.
 13. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze FITDREAM fitness centra.
 14. V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 15. V FITDREAM fitness centru platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.
 16. Do FITDREAM fitness centra platí zákaz vstupu se zvířaty.
 17. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu FITDREAM fitness centra se smí děti pohybovat v posilovně, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 18. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
 19. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.
 20. Do všech prostor FITDREAM fitness centra je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 21. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 22. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat a při odchodu odevzdat klíč od skřínky personálu na recepci. V případě zjištění zamčené skřínky po ukončení provozní doby daného dne, bude skřínka personálem provozovatele otevřena a vyprázdněna, bez nároku na náhradu obsahu.
 23. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 100 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 24. Prostor posilovny je třeba opustit 15 minut před koncem provozní doby tak, abyste nejpozději v 22:00 opouštěli prostor fitness centra.

FITDREAM

Dlouhá třída 95c/1612

736 01 Havířov

i

IČ: 08507546

Kontaktujte nás

Skip to content